fbpx

Regulamin i Polityka Prywatności obozu „Jedziemy W Góry”

REGULAMIN OBOZU „JEDZIEMY W GÓRY” 2023
odbywającego się 01.03-05.03.2023 w Isands House Enklawa Sportu w Chromcu

 1. Organizatorem obozu jest Justyna Szpyt prowadząca działalność Inspirowani Ruchem Justyna Szpyt, z siedzibą przy ul. Okrężnej 35, 74-100 Wirów, NIP 8522652160. 
 2. Organizator obozu posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych nr 37009.
 3. Uczestnik obozu deklaruje brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach zgodnie z programem obozu dostępnym na stronie www.szkolenia.inspirowaniruchem.pl oraz bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania kadry obozu w razie wystąpienia zmian w stanie jego zdrowia, mogących wpływać na zdolność do udziału w zajęciach zgodnie z programem obozu.
 5. Kadra prowadząca zajęcia przewidziane w programie obozu posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania swojej pracy.
 6. Uczestnicy obozu podlegają ubezpieczeniu NNW zapewnianemu przez organizatora.
 7. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zajęć zgodnie z programem obozu.
 8. Organizator zapewnia dostępność miejsc noclegowych oraz wyżywienia na mocy umowy z Isands Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pl. Ks. Wyszyńskiego 54/8, 58-500 Jelenia Góra, zarządcą obiektu Isands Enklawa Sportu znajdującego się pod adresem Chromiec 79, kod pocztowy 58-512. Nieskorzystanie przez uczestnika z usługi noclegowej lub z posiłku (w wyznaczonych w programie obozu godzinach) nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora.
 9. Podmiotem odpowiedzialnym za nocleg i wyżywienie uczestników obozu jest Isands Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pl. Ks. Wyszyńskiego 54/8, 58-500 Jelenia Góra zarządzająca obiektem Isands Enklawa Sportu znajdującego się pod adresem Chromiec 79, kod pocztowy 58-512.
 10. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu noclegowego znajdującego się na terenie obiektu, a także obiektów, na których odbywać się będą zajęcia przewidziane w programie, których regulaminy umieszczone są na terenie tychże obiektów.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania sprzętu i obiektów wykorzystywanych do realizacji zajęć podczas obozu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną związaną z wyrządzonymi przez niego szkodami podczas trwania obozu.
 13. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności materialnej wynikającej z naturalnego zużycia wykorzystywanego podczas obozu sprzętu.
 14. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie zajęć organizowanych w ramach obozu do przestrzegania instrukcji kadry obozu.
 15. Uczestnik ma prawo do swobodnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach zgodnie z programem obozu. Brak obecności podczas zajęć nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora.
 16. Program obozu może ulec zmianie. W takiej sytuacji, Organizator dołoży wszelkich starań, żeby zmiana dotyczyła wyłącznie kolejności odbywania się zajęć i dążyć będzie do realizacji wszystkich zajęć przewidzianych w programie obozu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie obozu spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe zabierane ze sobą na zajęcia realizowane podczas obozu i zaleca ich pozostawienie w pokoju.

   

Informacja o zbieraniu, ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Szpyt prowadząca działalność Inspirowani Ruchem Justyna Szpyt, z siedzibą przy ul. Okrężnej 35, 74-100 Wirów, NIP 8522652160

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu organizacji obozu zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej www.szkolenia.inspirowaniruchem.pl. Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez następujące podmioty inne niż Administrator:

 • Isands Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pl. Ks. Wyszyńskiego 54/8, 58-500 Jelenia Góra – w celu realizacji usług noclegowych i gastronomicznych

Poza powyższymi przypadkami, Pani/Pana dane nie będą̨ przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa min.: policja, sądy.

Podczas trwania obozu, Pani/Pana wizerunek będzie utrwalany na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych na potrzeby marketingowe Administratora. Biorąc udział w zajęciach zgodnie z programem obozu, wyraża Pan/Pani zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego wizerunku w celach marketingowych bez ograniczeń czasowych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe inne niż wizerunek utrwalony na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych będą̨ przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą̨ one być́ przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią̨ inaczej.

Posiadają̨ Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Umowy.