fbpx

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Definicje: 

Organizator – Inspirowani Ruchem Justyna Szpyt z siedzibą w Wirowie, przy ul. Okrężnej 35, NIP 8522652160 

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Organizatora dostępną pod adresem https://www.szkolenia.inspirowaniruchem.pl  

Serwis – strona internetowa administrowana przez Organizatora dostępna pod adresem https://www.szkolenia.inspirowaniruchem.pl

Formularz Zgłoszeniowy – formularz w wersji cyfrowej dostępny do wypełnienia i przesłania na Podstronie Szkolenia w Serwisie, umożliwiający dokonanie zapisu na Szkolenie        

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówienia i płatności za szkolenie      

Uczestnik – osoba skierowana przez zamawiającego (lub będąca zamawiającym) biorąca udział w szkoleniu 

Szkolenie – usługa realizowana przez Organizatora zgodnie z ofertą przedstawioną na dedykowanej stronie internetowej

Podstrona Szkolenia – podstrona dostępna w Serwisie określająca program Szkolenia, przedstawiane na nim treści, wymagania dot. uczestnictwa, cenę oraz termin Szkolenia, a także wszelkie inne informacje na temat jego organizacji 

Instruktor – osoba wskazana przez organizatora prowadząca Szkolenie, posiadająca niezbędne kompetencje w tym celu 

Umowa – umowa pod postacią oświadczeń woli pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem, której przedmiotem jest udział Uczestnika w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora. Warunki Umowy reguluje niniejszy Regulamin. 

 1. Organizator dostępny jest do kontaktu pod numerem telefonu 664 591 666 lub pod adresem e-mail kontakt (małpa) inspirowaniruchem.pl
 2. Niniejszy regulamin reguluje zasady zawierania Umów na udział w Szkoleniach dostępnych zgodnie z ofertą publikowaną w Serwisie.
 3. Niniejszy regulamin umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://szkolenia.inspirowaniruchem.pl/regulamin-szkolen w sposób umożliwiający Zamawiającemu i Uczestnikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu  oraz jego nieprawidłowe działanie spowodowane przyczynami technicznymi. 
 5. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy w Serwisie, Zamawiający ma możliwość zapoznać się z niniejszym regulaminem, a jego akceptacja jest konieczna w celu przesłania Formularza Zgłoszeniowego. 
 6. Jeśli Zamawiający nie jest Uczestnikiem Szkolenia, Zamawiający ma obowiązek przedstawić niniejszy regulamin Uczestnikowi przed przesłaniem Formularza Zgłoszeniowego. W takiej sytuacji, Zamawiający akceptując treść regulaminu podczas przesyłania Formularza Zgłoszeniowego deklaruje jego akceptację zarówno przez siebie, jak i Uczestnika Szkolenia. 
 7. Administratorem danych osobowych związanych z realizacją usług, których dotyczy ten regulamin jest Inspirowani Ruchem Justyna Szpyt z siedzibą w Wirowie, przy ul. Okrężnej 35, NIP 8522652160, z kontaktem możliwym droga mailową pod adresem kontakt@inspirowaniruchem.pl lub pod nr telefonu 664 591 666. 

§2 Zawarcie umowy 

 1. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy w Serwisie, Zamawiający zawiera umowę na wybrane Szkolenie, zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na Podstronie Szkolenia. 
 2. Wszystkie podawane w Serwisie ceny podane są w złotych polskich. 
 3. Jeśli na Podstronie Szkolenia widnieje odpowiednia informacja, w celu zawarcia umowy niezbędne jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z informacją, którą zamawiający otrzyma na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna. 
 4. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją przez Zamawiającego oraz Uczestnika niniejszego regulaminu. 
 5. Przesłanie na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail potwierdzenia zapisu jest równoznaczne z zawarciem umowy. 
 6. W przypadku braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej przez okres wskazany na Podstronie Szkolenia, Organizator uprawniony jest do unieważnienia zgłoszenia Zamawiającego.
 7. Brak wniesienia opłat zgodnie z terminami podanymi w potwierdzeniu zapisu lub w niniejszym regulaminie uprawnia Organizatora do unieważnienia zgłoszenia Zamawiającego i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 8. Ilośc miejsc na każde Szkolenie jest ograniczona. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność wpłat. W razie zapełnienia się wszystkich miejsc na Szkolenie, Organizator uprawniony jest do unieważnienia zgłoszenia Zamawiającego i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§3 Warunki uczestnictwa w Szkoleniu 

 1. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu każdorazowo podane są na Podstronie Szkolenia. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wpłata pełnej opłaty za Szkolenie do 30 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. W przypadku braku wpłaty Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu opłaty rezerwacyjnej. W takiej sytuacji, ani Zamawiającemu, ani Uczestnikowi, nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. 
 3. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, Organizator ma prawo do poproszenia o przesłanie dokumentów weryfikujących spełnianie warunków uczestnictwa przez Uczestnika. Prośba taka przesyłana jest na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika prawidłowych dokumentów, o których mowa w §3 pkt. 2 w ciągu 14 dni od przesłania prośby przez Organizatora, Organizator ma prawo do unieważnienia zgłoszenia Zamawiającego i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 5. W przypadku unieważnienia zgłoszenia Zamawiającego opisanego w §3 pkt. 4, Zamawiającemu nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot poniesionych na rzecz Szkolenia opłat, zapłaconych przez Zamawiającego Organizatorowi przed dniem unieważnienia zgłoszenia. 
 6. Zamawiający deklaruje, że Uczestnik Szkolenia nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Szkoleniu. W razie braku możliwości udziału w Szkoleniu związanym z występowaniem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w nim, ani Zamawiającemu, ani Uczestnikowi, nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. 

§4 Odwołanie Szkolenia i zmiany w jego organizacji 

 1. Organizator uprawniony jest do odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu do 5 dni przed pierwszym dniem jego odbywania się, zgodnym z datami podanymi w Serwisie, na Podstronie Szkolenia. 
 2. W przypadku odwołania lub zmian w terminie Szkolenia, ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot poniesionych na rzecz Szkolenia opłat, zapłaconego przez Użytkownika Organizatorowi przed dniem odwołania lub zmiany terminu Szkolenia. 
 3. Organizator uprawniony jest do zmiany miejsca Szkolenia w terminie do 5 dni przed pierwszym dniem jego odbywania się, zgodnym z datami podanymi w Serwisie, na Podstronie Szkolenia. 
 4. W przypadku zmiany miejsca Szkolenia, ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot poniesionych na rzecz Szkolenia opłat, zapłaconego przez Użytkownika Organizatorowi przed dniem zmiany miejsca Szkolenia, jeśli zmiana miejsca Szkolenia wiąże się ze zmianą miasta Szkolenia. 
 5. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących siłę wyższą, Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Szkolenia w każdym terminie. W takiej sytuacji ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot poniesionych na rzecz Szkolenia opłat, zapłaconego przez Użytkownika Organizatorowi przed dniem odwołania Szkolenia. W przypadku, kiedy Szkolenie odwołane zostanie z powodu zdarzeń stanowiących siłę wyższą w trakcie trwania Szkolenia, zwrotowi podlega część opłat odpowiadająca utraconym dniom Szkolenia. 
 6. W przypadku braku obecności Uczestnika na Szkoleniu, niezależnie od okoliczności, ani Zamawiającemu, ani Uczestnikowi, nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. 

§5 Przebieg Szkolenia 

 1. Podczas trwania Szkolenia, zabronione jest utrwalanie jakichkolwiek materiałów audiowizualnych, z wyjątkiem sytuacji, w których zostanie to dozwolone przez Organizatora lub Instruktora. 
 2. Materiały utrwalone na Szkoleniu przez Uczestnika za zgodą Organizatora lub Instruktora nie mogą być rozpowszechnianie w żaden sposób. 
 3. Materiały utrwalone na Szkoleniu przez Uczestnika mogą być wykorzystywane jedynie na użytek własny, niekomercyjny, w celach edukacyjnych. 
 4. Materiały merytoryczne związane z tematyką Szkolenia przekazane Uczestnikowi mogą być wykorzystywane jedynie na użytek własny, niekomercyjny, w celach edukacyjnych. 
 5. W przypadku naruszenia §5 pkt. 1.,2. 3. i 4., Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) polskich złotych na rzecz Organizatora. Kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej przez Organizatora za straty wynikłe z naruszenia tych punktów regulaminu. 
 6. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku podczas trwania Szkolenia i zachowania nie zakłócającego przebiegu Szkolenia. 
 7. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów dodatkowych przedstawianych podczas Szkolenia, dotyczących bezpośrednio treści przedstawianych na Szkoleniu. 
 8. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do obecności na Szkoleniu w godzinach zgodnych z harmonogramem zajęć, który przedstawiony zostanie przed rozpoczęciem Szkolenia drogą mailową oraz pierwszego dnia Szkolenia. 
 9. W przypadku braku uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin trwania Szkolenia, określonym w harmonogramie zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 
 10. Po zakończeniu Szkolenia, Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie Szkolenia. 
 11. W niektórych sytuacjach, w celu otrzymania certyfikatu o którym mowa w §5 pkt. 10, niezbędne jest zdanie egzaminu końcowego potwierdzającego nabycie kompetencji przedstawianych podczas Szkolenia. Informacja o takiej sytuacji umieszczona będzie na Podstronie Szkolenia. Warunki przebiegu i pozytywnego zdania egzaminu końcowego przedstawione będą Uczestnikom podczas trwania Szkolenia. 
 12. Brak otrzymania certyfikatu poświadczającego ukończenie Szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu, o którym mowa w §5 pkt. 10, nie uprawnia Uczestnika do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 
 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane przez niego szkody w trakcie Szkolenia i zobowiązany jest do pokrycia strat w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia Szkolenia. 

§6 Odstąpienie od Umowy 

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy rezygnując z udziału Uczestnika w Szkoleniu do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.  
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator jest zobowiązany do zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych wpłaconych na rzecz Szkolenia przez Zamawiającego opłat, z wyjątkiem Opłaty rezerwacyjnej, która nie podlega zwrotowi. 

§7 Ochrona danych osobowych 

 1. Przesyłając Formularz Zgłoszeniowy, Zgłaszający wyraża zgodę w imieniu swoim, jak i Uczestnika, na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika w zakresie określonym przez ten Regulamin. 
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym przesłanie Formularza Zgłoszeniowego, wiąże się również z akceptacją Polityki Prywatności Serwisu, dostępnej pod adresem https:// szkolenia.inspirowaniruchem.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Administratorem danych osobowych jest Inspirowani Ruchem Justyna Szpyt z siedzibą w Wirowie, przy ul. Okrężnej 35, NIP 8522652160 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania wizerunku Uczestnika podczas trwania Szkolenia w materiałach audiowizualnych (zdjęcia, nagrania video, nagrania głosoweg) oraz wykorzystywania tych materiałów w celach promocyjnych. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania utrwalonych podczas trwania Szkolenia materiałów audiowizualnych bezpośrednim partnerom Organizatora. 
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu realizacji Umowy oraz działań dążących do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
  • w celach określonych niniejszym Regulaminem (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
  • w celach rozliczeniowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
  • w celach statystycznych i sprawozdawczych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające oraz partnerzy Organizatora. 
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat. 
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Umowy. 

§8 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu w trakcie trwania Umowy. 
 2. Organizator dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia komfortowych warunków przeprowadzania szkolenia. Ich zaburzenia nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego lub Uczestnika wobec Organizatora. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika podczas Szkolenia. 
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w zdrowiu i mieniu wyrządzone innym uczestnikom oraz pracownikom Organizatora (w tym Instruktorowi) podczas Szkolenia. 
 5. Ewentualne spory strony będą starały rozwiązywać polubownie. 
 6. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego terytorium dla Organizatora.